Giải mộng có liên quan đến: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu

20121113145304_m
Cửa cổng cao lớn, chủ về phú quý · Mới mở cửa cổng, điềm đại phú quý · Cửa cổng xảy mở, chủ về đại cát · Cửa cổng mở lớn, điềm đại cát lợi

·        Cửa cổng cao lớn, chủ về phú quý

·        Mới mở cửa cổng, điềm đại phú quý

·        Cửa cổng xảy mở, chủ về đại cát

·        Cửa cổng mở lớn, điềm đại cát lợi

·        Cửa nhà đổi mới, điềm sinh con sang

·        Cửa tự nhiên mở, vợ có tư tình

·        Cửa cổng nẽ mở, chủ về đại cát

·        Cửa cổng vỡ nát, có sự hung tai

·        Cửa nhà mở lớn, có điều khẩu thật

·        Cung thành lấp lại, sự khẩu thật tới

·        Cửa cổng đóng lắp, mọi sự chẳng thông

·        Cửa cổng phá hoại, chủ về đại hung

·        Cánh cửa tự nhiên gãy, tôi mọi chạy mất

·        Trong cửa cổng không người, thuộc điềm đại hung

·        Sửa rời cửa cổng, điềm đại cát lợi

·        Đá làm cửa cổng, thọ mệnh lâu dài

·        Trước cửa mọc cỏ, làm quan chủ tỉnh

·        Trước cửa thành ngòi, thành hố, làm việc chẳng nên

·        Thiên hoả đốt lửa, chủ về sự hung

·        Mái cổng có cửa nhỏ, chủ về tư tỉnh

·        Đào giếng thấy nước, tin xa sẽ về

·        Giếng tự nhiên huỷ hoại, trong nhà có sự đại hung

·        Trong giếng sôi trào, chủ về được của

·        Trong giếng khô cạn tán hết gia tài

·        Trong giếng chiếu mình, lộc vị đem tới

·        Mình sa trong giếng, tật bệnh đại hung

·        Nhà ở trong giếng, chủ về tật bệnh

·        Lấy nước trong trong giếng, điềm cát lẫn hung

·        Nước giếng đội bùn, chủ về xuất của

·        Trong giếng muốn khô, nhà sắp đồi bại

·        Trong giếng có cá, chủ về thân sang

·        Dòm giếng có tiếng, điều khẩu thật tới

·        Núp giấu trong giếng, có sự hình ngục

·        Say rơi trong giếng, sẽ có việc quan

·        Nhà đậu trong giếng, con trưởng bị hung

·        Người đi ra giếng, tin mừng sẽ đén

·        Khơi giếng, xây giếng, chủ về đại quý

·        Đồ đạc rơi xuống giếng, chắc có sự gấp

·        Dưới bếp nước chảy sẽ có của ngang

·        Dưới bếp cháy lửa, chủ về có thinh danh

·        Trong bếp nồi vỡ (vỡ) có điềm tử vong

·        Dưới bếp thổi lửa, cửa nhà phá tan

·        Dưới bếp đồ kêu, chủ về khẩu thật

·        Nhà có hai bếp, làm việc chẳng thành

·        Tu tạo nhà bếp, điềm đại cát lợi

·        Ở trong bếp quan, điềm được tài lộc

·        Tự mình thổi nấu bằng cối, điềm thê thiếp thác

·        Khơi cầu tiêu, chủ về được của ngang

·        Lên cầu tiêu ở trong phẩn tiện, điềm tốt

·        Trong cầu tiêu phân dật lên, điềm đại cát lợi

·        Ngồi trong đống phân, chủ về đại hung

·        Phân đất chất đống, chủ về được của.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>