Giải mộng có liên quan đến: văn, thơ, nghiên, bút, đồ án

ngu
Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý · Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài · Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ · Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi

·        Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý

·        Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài

·        Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ

·        Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi

·        Làm văn, viết chữ, điềm đại cát lợi

·        Có người dạy học sách, điềm đại phú quý

·        Thấy người đọc sách, điềm đại thông minh

·        Xem người đọc sách, điềm sinh quý tử

·        Được cuốn nhật lịch, điềm đậu Hoàng giáp

·        Niêm phong thơ tín, vận mệnh hanh thông

·        Tay nghịch bút nghiên, tin xa sẽ tới

·        Người cho thoi mực, đại tiến văn chương

·        Người lấy bút của mình, văn chương thoái bộ

·        Người khác đưa bút, đại tiến tài hoa

·        Thấy nghi vệ vua, có thanh danh lạ

·        Được ơn đại xá, nhà có sự hung

·        Tới người xem bói, chủ về tật bệnh

·        Nhận giấy tiền của người, chủ về đại cát

·        Công toà dời động, chủ về rời quan

·        Thọ chức thăng quan, tài vật sẽ tới

·        Đeo ấn công hầu, chủ về đại cát

·        Đeo ấn cầm hốt, điềm rời chỗ ở

·        Mình đeo ấn tín, danh dự phát dương

·        Trao ấn đổi rời, điềm sinh quý tử

·        Mộng thấy con cờ, điềm thêm đinh khẩu

·        Đánh cầu, đá bóng, điềm được hư danh

·        Binh mã vào thành, phúc lộc đem tới

·        Đem quân phá giặc, sở cầu ắt đợc

·        Ở trong trận binh, thuộc điềm đại cát

·        Đem quân theo đi, chủ về sự mừng

·        Quân lính mới ra, làm việc chẳng thành

·        Quân lính trở về, chủ về tật bệnh

·        Thấy quân binh thua, chủ về sự hung

·        Tự mình bắn người, ắt phải đi xa

·        Tự người bắn mình, có người đi về

·        Mình cầm cung tên, chủ về đại cát

·        Cầm cung dây đứt, có sự hung ác

·        Người đưa cung nỏ, được sức người phù

·        Dây cung khó lên, anh em ly tán

·        Nghe tiếng cung nhỏ, có điều tranh luận

·        Đòng việt bóng sáng, lộc vị tới nơi

·        Mang giáp, chống gươm, quan cao chức trọng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>