Giải mộng có liên quan đến: nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

dream2
Đi trên mặt nước, chủ về sự cát · Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung · Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) · Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát

·        Đi trên mặt nước, chủ về sự cát

·        Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung

·        Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới)

·        Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát

·        Tự mình ở trong nước, điềm đại cát lợi

·        Tự mình rơi xuống nước không ra được, thuộc về điềm hung

·        Uống nước chẳng thôi, chủ về đại phát tài

·        Nước chảy quanh mình, có sự giam cầm kiện cáo

·        Nước to lắng trong, điềm lành đại cát

·        Nhà người có nước, con mình bị vong

·        Sông biển đầy tràn, điềm đại xương thịnh

·        Nước sông chai cát đá, tiến ích văn chương

·        Lửa đốt mặt trời, mặt trăng, có đại nhân phù trợ

·        Lửa đốt nước sông, điềm tốt thọ mệnh

·        Lửa đốt núi đồng, điềm đại hiển đạt

·        Lửa đốt nhà mình, chủ về hưng vượng

·        Lửa chát rờ rỡ, chủ về phát tài

·        Lửa do đất khởi, tật bệnh tới nơi

·        Cầm lửa chạy đi, ngôi quan đem tới

·        Lửa lớn đốt trời, điềm nước bình an

·        Mình ở trong lửa, quý nhân phù trì

·        Khói lửa sắc đen, điềm có tật bệnh

·        Cầm lửa đi đường, vận đại không đạt

·        Cầm lửa đốt giếng, tật bệnh sẽ tới

·        Trong nhà lửa sáng, điềm đại cát xương

·        Trong bếp lửa lan ra, sẽ có sự gấp

·        Nghe sự kén lửa sáng, điềm làm quan minh

·        Đốt vật ô uế của người, chủ về đại cát

·        Xem thấy cây đuốc, điềm đại phát tài

·        Đèn đuốc sáng trưng, chủ về đại cát

·        Thấy buông khói lửa, trăm lo tiêu tan

·        Mọi người vây lò, điềm tốt hoà hiệp

·        Kẻ ác dẫn nhau, tật bệnh đem đến

·        Đuổi giặc vào chợ, vướng phải sự hung

·        Giặc dữ vào nhà, gia đạo phá hoại

·        Đồng đi với giặc, điềm đại cát lợi

·        Tự mình làm giặc, cầu chi được nấy.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>